Štáty sa škriepia o nové bankové pravidlá

Mimo väčšiu pozornosť médií sa v EÚ rozbehla nová škriepka, ktorej výsledok však môže mať významný dopad na finančný sektor a schopnosť členských štátov ovplyvňovať jeho finančnú stabilitu.

Nové medzinárodné pravidlá pre kapitálovú primeranosť bánk (teda podiel kapitálu na aktívach bánk) Basel III stanovujú povinnosť dosiahnuť do roku 2019 úroveň 7% (z dnešných 2%) pre Tier 1 kapitál (vlastný kapitál a rezervy). Európska únia musí túto požiadavku zakomponovať do svojej legislatívy. A tu nastala trenica.

Viac o Štáty sa škriepia o nové bankové pravidlá