Európa v rukách Fantozziho – Budiž Euro! 09/2013

Vyhrali dvaja klauni, kto sa bude smiať? Kríza sa nevracia aj vracia. Británia vs. Grécko.

Výsledky talianskych volieb poznáte asi všetci. Technokrat Monti odchádza a pravdepodobne ho nahradí koalícia zlepená podľa hesla z núdze cnosť. A možno budú aj predčasné voľby. Každopádne, Taliansko je konečne tam, kde patrí – v centre pozornosti.

Ekonomicky tretí najväčší člen eurozóny má v sebe potenciál potopiť oba eurovaly ako kamene. Už dva razy mal hlavu v slučke, keď najskôr v lete 2011 a potom o rok neskôr vyleteli úroky na jeho dlhopisoch a musela zasiahnuť ECB, aby situáciu hasila nákupom dlhopisov, respektíve jeho prísľubom. Taliansko má síce v rozpočte primárny prebytok, ale čo z toho, keď má dlh takmer 130% HDP, v absolútnom vyjadrení dva bilióny eur (po USA a Japonsku je taliansky dlhopisový trh najväčší na svete).

Viac o Európa v rukách Fantozziho – Budiž Euro! 09/2013

Elections again – Fiat Euro! 08/2013

Nor are we interested in the Italian elections. The crisis ends. The new sick man of Europe. Draghi will take care. The situation in Spain is electrifying.

The Italian elections will take place on Sunday and Monday. Why should we care? Here’s the why. As the power gradually shifts away from us to Brussels, the elections in foreign countries are becoming increasingly important. Especially if they are in the third largest economy in eurozone, with a gigantic debt, chronic economic stagnation lasting more than a decade and a huge banking sector standing on feet of clay.

The problem is called Berlusconi. This ageing politician and a pop celebrity in a single person is not about to retire and the whole Europe is anxious about him reshuffling the election results and side-tracking Italy from its path. Particularly those, whose voters would be kindly requested to settle the bill. It does not come every day that the President of the European Parliament would discourage voters of a member country from electing a particular politician. Berlusconi does not water down his worries though. He commented that his deprivation of power in November 2011 was a semi-coup d’état staged by Angela Merkel who asked German banks not to purchase (risky) Italian bonds. Italian bonds are currently sailing in relatively quiet waters thanks to the promise by the ECB to buy them. With the oncoming election, however, the investors’ uncertainty may strike faster than a meteorite in the Russian taiga. Italy would have to ask for rescue – and we already know the links with the other European countries and their taxpayers, Slovakia not excluding.

Viac o Elections again – Fiat Euro! 08/2013

Znova voľby – Budiž Euro! 08/2013

Aj talianske voľby nás zaujímajú. Kríza končí. Nový chorý muž Európy. Draghi na to dohliadne. Situácia v Španielsku je elektrizujúca.

V nedeľu a pondelok prebehnú v Taliansku parlamentné voľby. Prečo by vás to malo zaujímať? Tým, ako sa moc postupne stále viac presúva od nás do Bruselu, stávajú sa voľby v cudzích krajinách čoraz dôležitejšími. Obzvlášť, ak je to tretia najväčšia ekonomika eurozóny s gigantickým dlhom, chronickou ekonomickou stagnáciou trvajúcou viac ako dekádu, a obrovským bankovým sektorom stojacim na hlinených nohách.

Problém sa volá Berlusconi. Tento starnúci politik a popová celebrita v jednom sa do dôchodku nechystá a celá Európa sa trasie, že zamieša volebným výsledkom a zvedie Taliansko z cesty. Obzvlášť tí, ktorých voliči by to museli zaplatiť. Nestáva sa každý deň, aby predseda Európskeho parlamentu odrádzal voličov členskej krajiny od zvolenia konkrétneho politika. Berlusconi ich starosti nijak nezmierňuje. Vyhlásil, že jeho zbavenie moci v novembri 2011 bolo polo-pučom, ktorý zinscenovala Merkelová tým, že požiadala nemecké banky, aby nenakupovali (rizikové) talianske dlhopisy. Talianske dlhopisy momentálne plávajú v relatívne bezpečných vodách vďaka prísľubu ECB nakupovať ich, no s voľbami sa neistota investorov môže prirútiť rýchlejšie ako meteorit do ruskej tajgy. Taliansko by muselo požiadať o záchranu – a už vieme kde je spojitosť so Slovenskom a jeho daňovníkmi.

Viac o Znova voľby – Budiž Euro! 08/2013

Very exceptional cases – Fiat Euro! 07/2013

Ireland is an exceptional case. France is an exceptional case. Bad news not about to leave. Rather question the EU funds.

We all are exceptional in one way or another and it makes the world beautiful. And in Europe, there is even a little bit more of exceptionality. Otherwise you cannot explain that EU leaders declare almost every single situation as exceptional and entitled to circumvent the rules. Take Irish, for instance. They would like to make use of their EU Council presidency to pass part of the bank rescue costs from shoulders of their locals onto those of European taxpayers’. They are on the right track. Just a few days ago they managed (via a relatively complex operation) to change maturity of their 30 billion bank rescue debt from short to long, with deferred payments of principal, lower interest and ambiguous future on the top of that. Irish finance minister even proclaimed that „thanks to the inflation, the debt will become more easily manageable in the decades to come.“ At least he is not pulling our legs. Saving banks, Central Bank of Ireland and ECB keep tossing this debt backwards and forwards, with ECB being the ultimate looser. Irish central bank Governor called the situation „very exceptional case.“

Viac o Very exceptional cases – Fiat Euro! 07/2013

Veľmi výnimočný prípad – Budiž Euro! 07/2013

Írsko je výnimočný prípad. Francúzsko je výnimočný prípad. Zlé správy nie a nie odísť. O eurofondoch radšej ticho.

Všetci sme v niečom výnimoční a to robí svet krásnym. A v Európe je tej výnimočnosti ešte trochu viac. Inak sa nedá vysvetliť, že lídri EÚ vyhlasujú takmer každú situáciu za výnimočnú a oprávnenú na obchádzanie pravidiel. Napríklad Íri. Od svojho predsedníctva v EÚ si sľubujú, že sa im pomôže preniesť časť nákladov na záchranu svojich bánk z pliec domácich obyvateľov na plecia európskych daňovníkov. Sú na dobrej ceste. Pred pár dňami sa im pomocou pomerne zložitej operácie podarilo zmeniť ich 30 miliardový dlh za záchranu bánk z krátkeho na dlhý a navyše s odloženými splátkami istiny, nižšími úrokmi a nejasnou budúcnosťou. Írsky minister financií sa dokonca vyjadril, že „vďaka inflácii bude dlh v budúcich desaťročiach ľahšie manažovateľný.“ Aspoň že nás neťahá za nos. Tieto pôžičky sa totiž točia na trojuholníku zachraňovaná banka – írska centrálna banka – ECB, kde za kratší koniec nakoniec potiahne ECB. Guvernér írskej CB tu situáciu nazval „veľmi výnimočným prípadom.“

Viac o Veľmi výnimočný prípad – Budiž Euro! 07/2013

Merkel has more! – Fiat Euro! 06/2013

EU officers are angry. European banks came up with interesting news. If you want a house in Spain, you have a great chance now, supply increases. Illicit money scandal also in the Spanish government.

EU officers are angry. They realised their threats indeed and went on an official strike, as they planned cuts (or rather freezing) of salaries would allegedly „prevent the EU institutions from proper policy-making.“ They also teased the Germans though. The reason being the journalists from Die Welt am Sonntag, who took a detailed look at the salaries of European civil servants and computed that more than 4,000 of them have a higher salary than the Prime Minister Merkel. She also does not work just out of sheer love to her country though; the prime minister’s monthly salary is 16,275 EUR. EU officials objected that this is by no means true. Not that they should earn less, there really exist some few thousands officers with a salary of more than 18 000 EUR (per month). Their objection is, however, that the journalists forgot to add Merkel’s 4000 EUR per month, which she gets as a member of the German parliament.

Viac o Merkel has more! – Fiat Euro! 06/2013

Merkelová má viac! – Budiž Euro! 06/2013

Euroúradníci sa hnevajú. Európske banky pre nás pripravili zaujímavé správy. Ak chcete dom v Španielsku, máte skvelú šancu, ponuka sa zvyšuje. Aj španielska vláda má igelitkový škandál.

Euroúradníci sa hnevajú. Splnili hrozby a skutočne išli do ostrého štrajku, pretože
plánované znižovanie (alebo skôr zmrazovanie) platov úradníkov by vraj „znemožnilo inštitúciám EÚ vytváranie politík“. Ale naviezli sa aj do Nemcov. Novinári z DieWelt am Sonntag sa totiž pozreli na platy euroúradníkov a zrátali, že viac ako 4000 z nich má vyšší plat ako premiérka Merkelová. A tá to tiež nerobí z lásky k vlasti, má premiérsky plat 16 275 eur mesačne. Úradníci sa ohradili, že to nie je veru pravda. Nie že by oni mali plat nižší, tých niekoľko tisíc úradníkov s platom viac ako 18 000 EUR existuje, ale Merkelovej zabudli novinári pripočítať 4000 EUR mesačne ako členke nemeckého parlamentu.

Viac o Merkelová má viac! – Budiž Euro! 06/2013