Lepšie časy – Budiž Euro! 31/2014

Dobré správy z európskej ekonomiky nemôžu byť zlé!

Témou dňa sú sankcie voči Rusku. Túto politicko-bezpečnostno-medzinárodnú tému elegantne obídeme s konštatovaním, že vzájomné obmedzenie obchodu končí vždy dvoma porazenými a žiadnym víťazom. Necháme sa teda spolu so všetkými ostatnými prekvapiť, čo z toho bude a odštartujeme radšej na druhej strane planéty.

Viac o Lepšie časy – Budiž Euro! 31/2014

Final exams – Fiat Euro! 30/2014

Except for few unfortunate, high schoolers have already finished their key exams. European banks have not.

Large part of 1600-member crew of ECB officials, 6000 officials in member states and plenty of hired external consultants have occupied 128 key banks in euro area for some time now. They are working on asset quality review. For example, evaluating how the banks assess the risk of loans defaults. The second phase will begin in early August. ECB is supposed to disclose then more details about how gained data are going to be used in the upcoming stress test. In the second half of October, its results are supposed to show us the health of European banking system. Problematic banks must then present their plan to raise additional capital – whether via market or public bailout.

Viac o Final exams – Fiat Euro! 30/2014

Banková maturita – Budiž Euro! 30/2014

Až na pár nešťastníkov to majú stredoškoláci už za sebou. Európske banky ani zďaleka.

Veľká časť 1600-člennej posádky úradníkov ECB, 6000 úradníkov v členských štátoch a množstvo najatých externých konzultantov už nejakú dobu okupuje 128 kľúčových bánk v eurozóne. Pracujú na hodnotení kvality ich aktív, teda napríklad ako banky hodnotia riziko nesplácania poskytnutých pôžičiek. Začiatkom augusta začne druhá fáza. ECB má zverejniť bližšie informácie o tom, ako sa získané dáta použijú v stres teste. Jeho výsledky nám majú v druhej polovici októbra ukázať, ako na tom európsky bankový systém je. Následne do dvoch týždňov musia problémové banky prezentovať plán zvýšenia kapitálu – či už pomocou trhu, alebo verejným bailoutom.

Viac o Banková maturita – Budiž Euro! 30/2014

Everything for Growth – Fiat Euro! 29/2014

Who is heading to the Commission?

With a score of 422:250 votes, it was almost unexpectedly easy for Jean-Claude Juncker to conquer the chair of the head of the European Commission. He is a politician at its best – joining the political party at the age of 20, he started his career as the secretary in the Luxembourg parliament right after graduation, and gradually worked his way up to the quadruple Prime Minister of Luxembourg. As the head of the Euro group, he was one of the most important creators of European anti-crisis measures.

Brussels sighed. No French socialist made it to the top, and neither did German conservative what would only mean bigger conflict between those two countries. Juncker is perfectly easygoing, without any strong opinion – and without any ideas. In his opening speech, he announced the need to prepare 300 billion investment plan to redeem the EU from seven years lasting economic crisis, he talked about securities for young people and deepening of integration. So actually everything what did not work out well yet.

Viac o Everything for Growth – Fiat Euro! 29/2014

Všetko pre rast – Budiž Euro! 29/2014

Kto si to namieril do Komisie?

So skóre 422:250 hlasov Jean-Claude Juncker až nečakane ľahko nakoniec dobil kreslo šéfa Komisie. Je to politik od kosti – do politickej strany vstúpil vo veku 20 rokov, hneď po skončení univerzity nastúpil ako sekretár v luxemburskom parlamente a postupne sa vypracoval až na štvornásobného premiéra Luxembruska. Ako šéf Eurogroup bol jedným z hlavných strojcov európskych protikrízových opatrení.

Brusel si vydýchol. Na čelo sa nedostal žiaden francúzsky socialista, ani nemecký konzervatívec, čo by znamenalo len väčší konflikt medzi týmito dvoma štátmi. Juncker je dokonale nekonfliktný, bez vyhraneného názoru – a bez nápadov. V úvodnej reči ohlásil potrebu pripraviť 300 miliardový investičný plán, ktorým sa má EÚ vykúpiť zo sedem rokov trvajúcej krízy, istoty pre mladých ľudí, prehĺbenie integrácie. Čiže vlastne všetko čo doteraz nezabralo. Aby si trocha udobril Britov, prisľúbil im férovú dohodu v budúcnosti a samozrejme zmenšovanie európskej byrokracie. Bez tohto prísľubu sa v Bruseli už ani mikrofón neoplatí zapnúť.

Viac o Všetko pre rast – Budiž Euro! 29/2014

A dočasné trvalým sa stalo – Budiž Euro! 28/2014

Komisári sa už pomaly stavajú na šachovnici. ECB hrá dôležitejšiu hru pri vedľajšom stole.

Budúci šéf Únie ešte musí kolegom zopár vecí vysvetliť. J-C Juncker má našliapnuté do kresla šéfa Komisie a tým aj de facto šéfa celej Európskej únie. No niektorým socialistom sa nepáči fakt, že počas jeho 18 rokov trvajúcej premiérskej funkcie spravil z Luxemburska najvýznamnejší daňový raj v Únii. Kým v ešte v osemdesiatych rokoch bol podiel Luxemburska mizivý, dnes banky v tomto polmiliónovom štátiku spravujú trojbiliónové aktíva.

Je to tak trocha v rozpore s jedným z hlavných cieľov Komisie na nadchádzajúce obdobie, ktorým je boj s daňovými rajmi. Ale on si to nejak vyžehlí – napríklad funkciami. Najdôležitejšie kreslo, funkcia komisára pre hospodárske a monetárne záležitosti, by mohlo pripadnúť francúzskemu socialistovi Pierre Moscovicimu. Ten bol ministrom financií vo francúzskej vláde až do veľkej aprílovej výmeny, ktorou Hollande chcel nakopnúť francúzsku ekonomiku. Dúfajme, že riadenie hospodárskych záležitostí mu pôjde podstatne lepšie ako tých francúzskych. Sám za jeden zo svojich najväčších úspechov vo funkcii ministra považuje to, že sa mu podarilo posunúť striktnejšie pravidlá na francúzske zadlžovanie o dva roky.

Viac o A dočasné trvalým sa stalo – Budiž Euro! 28/2014

Aktualizácia Účtu za euro k 1.7. 2014

Po dlhšom čase pre vás aktualizujeme náš spoločný Účet za euro. Za tento čas nastali viaceré zmeny, ktoré ovplyvnili celkovú výšku nášho účtu. 1. januára 2014 sa Európska menová únia rozšírila o ďalšieho člena Lotyšsko. I keď sa jedná o malú  krajinu približne s dvomi miliónmi obyvateľov, jej účasť na záchranných mechanizmoch mala dopad aj na výpočet celkového účtu. 18 marca sa Lotyšsko stalo oficiálne ďalším členským štátom, ktorý vstúpil do trvalého eurovalu (ESM), na základe čoho sa podiel Slovenska a aj všetkých ostatných krajín eurozóny na záchrane štátov ako Španielsko a Cyprus mierne znížil. Aj keď sa dlhšie uvažovalo, či sa bude Lotyšsko podieľať aj na garanciách dočasného eurovalu EFSF, nakoniec sa tak nestalo. V prípade tohto mechanizmu nastali však tiež výrazné zmeny, pretože sa podarilo Írsku na konci minulého roka a tiež Portugalsku len nedávno z tohto programu vystúpiť a tieto krajiny sa dokázali vrátiť na finančné trhy. Záujem investorov na finančných trhoch o ich dlh je však spôsobený hlavne istotou, že na splatenie ich dlhu sa vyskladá v budúcnosti celá eurozóna.

Viac o Aktualizácia Účtu za euro k 1.7. 2014

Led by Italians – Fiat euro! 27/2014

Since July, Italy is holding a half a year presidency of the Council of the European Union. The agenda is clear.

J.C. Juncker has secured a major victory when he was nominated as a new President of the European Commission by 26 of 28 MS, on the last Friday of July. The only ones against were Hungary and the U.K., though it was David Cameron who initiated Friday’s vote. Surprising unity of the European politicians caused Cameron the German media title „the loneliest man of Europe“. Juncker will still have to pass a vote in Euro parliament.

Viac o Led by Italians – Fiat euro! 27/2014

Slap to illusions – Fiat Euro! 26/2014

Trust, illusions, disappointment, again and again. Romantic songwriters use the story of love to describe such a cycle but honestly – if they would want to be consistent, they would sing about politics. The Game of the European Throne degenerates into a struggle for a new Europe and many naive expectations can expect a cold shower.

Nigel Farage finally managed to form (or rather remake from EFD) his own fraction. EFDD has 48 members from seven countries, 41 of which are either coming from UKIP or the Five Star Movement of Italian comedian Beppe Grillo. In fact, this information did not get much of the attention. The fight for the seat of the President of the Commission is gaining ever greater momentum though, but among „traditional parties“. Temporarily subdued conflict between the „South“ and the „core“ is again at the forefront, as it was in the old days.

Viac o Slap to illusions – Fiat Euro! 26/2014

Vedení Talianmi – Budiž Euro! 27/2014

Od júla je Taliansko na pol roka predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie. Agenda je jasná.

J-C Juncker si zaknihoval zásadné víťazstvo, keď ho posledný júlový piatok 26 z 28 členských štátov nominovalo ako nového Prezidenta Európskej komisie. Proti bolo len Maďarsko a Británia, pritom David Cameron bol hlavný strojca piatkového hlasovania. Až prekvapujúca jednota európskych politikov vyslúžila Cameronovi v nemeckých médiách titul „najosamelejší muž Európy“. Juncker ešte bude musieť prejsť hlasovaním v europarlamente.

Jeho víťazstvo je napriek istému váhaniu socialistickej frakcie veľmi pravdepodobné. Kandidát socialistov Martin Schulz totiž vyhral hlasovanie o post predsedu europarlamentu a stal sa prvým predsedom,ktorý obhájil tento mandát.

Viac o Vedení Talianmi – Budiž Euro! 27/2014