J-C and his team – Fiat Euro! 37/2014

Where will Moscovici lead the European economy?

Greek Prime Minister Samaras reminded us of his determination to cut taxes and promised 30% tax reduction on fuel oil tax which was introduced as an austerity measure in 2012. He also wants to decrease the highest tax rate tier on personal income to 32% and the corporate tax rate to 15%. The way from promises to actions in the world of policy-making is long and painful but the flame of hope for a change of approach to the crisis still burns. Finally, after six years in crisis.

Viac o J-C and his team – Fiat Euro! 37/2014

Hlasovanie – Budiž Euro! 38/2014

Hlasovalo sa vo Švédsku, vo francúzskom parlamentne a hlasuje sa v Škótsku.

Vo štvrtok sú všetky oči na Škótsku, kde sukničkári hlasujú o nezávislosti od Británie. Prípadné odtrhnutie by pre tradicionalistickú Britániu znamenalo mnohé šoky – napríklad zmenu vlajky.

Rovnako veľký orech by to bol pre EÚ. Škótske územie je jej ( a jej predchodcov) súčasťou už štyri dekády a patrí tak k „starším zo starých“. Bol by to pre Brusel veľký precedens s nejasným výsledkom. Prípadné „vypadnutie“ krajiny z EÚ môže poslúžiť ako vzorový projekt pre euroskeptické snahy samotnej Británie, ale aj iných štátov a regiónov. Napríklad v Španielsku, ktoré sa samostatnosti Škótska bojí hádam viac, ako rezignovaná Británia.

Viac o Hlasovanie – Budiž Euro! 38/2014

We gotta nominate women – Fiat Euro! 36/2014

Women are problem for the Commission. And not the only one.

Donald Tusk became our president. No, Andrej Kiska did not resign – former Polish prime minister became president of the European Council, familiarly called “EU President”. If you have problem remembering who the leaving president is I will help you. His name is Herman van Rompuy. The most exciting moment of his 5-year presidency was being called a damp rug by Nigel Farage publicly in European parliament. His obscureness does not have to be a bad thing. Politician doing nothing is often better than politician full of initiative. And this is especially true for politicians in Brussels.

Viac o We gotta nominate women – Fiat Euro! 36/2014

J-C a jeho tím – Budiž Euro! 37/2014

Kam dovedie európsku ekonomiku Moscovici?

Grécky premiér Samaras opäť zopakoval svoje odhodlanie znížiť dane a prisľúbil 30 % zníženie dane na vykurovací olej, ktorú zaviedli ako krízové opatrenie v roku 2012. Takisto chce znížiť hornú sadzbu dane z príjmov fyzických osôb na 32 % a sadzbu korporátnej dane dokonca až na 15 %. Od sľubov k činom je v politike cesta dlhšia ako v pondelok ráno do roboty, ale plamienok nádeje k zmene prístupu ku kríze svieti. Po šiestich rokoch by v Grécku bolo aj načase.

Viac o J-C a jeho tím – Budiž Euro! 37/2014

Ženy treba nominovať – Budiž Euro! 36/2014

Ženy sú pre Komisiu problém. Má tých problémov viac.

Donald Tusk sa stal našim prezidentom. Nie, Andrej Kiska nerezignoval – bývalý poľský premiér sa stal prezidentom Európskej rady, ktorému sa familiárne hovorí „prezident EÚ.“ Ak máte problém spomenúť si, kto je vašim odchádzajúcim prezidentom, poradím vám, že je to Herman van Rompuy. Najzaujímavejším momentom jeho päťročného pôsobenia v tejto funkcií bolo, keď ho Nigel Farage v Európskom parlamente verejne nazval mokrou handrou. Jeho nevýraznosť však principiálne nie je výčitka. Politik, ktorý nerobí nič, je častokrát lepší, ako politik plný iniciatívy. V Bruseli to platí dvojnásobne.

Novou ministerkou zahraničných vecí EÚ sa stala Federica Mogherini z Talianska. Jedna z mála žien v európskej, prepytujem, vláde. Zaujímavé najmä pri pohľade na Komisiu. Kým odchádzajúca Komisia mala žien deväť, do novej Komisie členské štáty nominovali žien len sedem (z 28 Komisárov). To je nepríjemný problém pre celú EÚ, keďže genderová vyrovnanosť patrí okrem objemu záchodových splachovačov k mimoriadne dôležitým témam v EÚ a Brusel všemožne tlačí na firmy, aby do vedenia nominovali viac žien. Začína sa to trocha podobať na vtipnú situáciu vo východnom bloku, kde ženy boli oslavované ako kombajnistky, či kozmonautky, ale okolo politbyra ani nepáchli. Ešte väčšia rana je to pre J-C Junckera, nadchádzajúceho Prezidenta Komisie. Okrem PR dôsledkov bude musieť čeliť aj možnosti, že Európsky parlament za novú Komisiu kvôli nízkemu počtu žien jednoducho nezahlasuje. Ženy treba ľúbiť - a nominovať!

Viac o Ženy treba nominovať – Budiž Euro! 36/2014

Another substitution – Fiat Euro! 35/2014

The French Left is provoked by the new Minister of Economy, Europe is provoked by the French numbers.

German Der Spiegel caused a one-minute storm in Europe. It gave us the trouble and calculated that four Commissioners who are ending in their office in October, are getting better with half a million euros. Each one of them. Nothing would be strange about that after all, people got used to Baroque salaries of top EU officials. These top Commissioners though, only "worked" for four months, since they were appointed in June as alternates for Commissioners, who got elected to the Euro parliament. And this has struck also some MEPs, who are not that easy to intimidate with the salary factor. Well, when I grow up, I want to be a Commissioner too!

Viac o Another substitution – Fiat Euro! 35/2014

Ďalšie striedanie – Budiž Euro! 35/2014

Francúzsku ľavicu provokuje nový minister hospodárstva, Európu zase francúzske čísla.

Nemecký Der Spiegel vyvolal v Európe minútovú búrku. Dal si tú námahu vypočítať, že štyria z Komisárov, ktorí v októbri skončia aj s celou súčasnou Komisiou, si prilepšia pol miliónom eur. Každý z nich. Na tom by nebolo nič divné, ľudia si už zvykli na barokové platy vrcholných euroúradníkov. Títo štyria Komisári však v „práci“ strávili len štyri mesiace, keďže v júni nastúpili ako náhradníci za Komisárov, ktorí boli zvolení do europarlamentu. To už zarazilo aj niektorých europoslancov, ktorí sa vysokého platu len tak ľahko nezľaknú. Nuž, keď vyrastiem, chcem byť Komisárom!

Viac o Ďalšie striedanie – Budiž Euro! 35/2014

Freezing Point – Fiat Euro! 33/2014

The economy is stagnating. Once again.

Whistleblowers from among analysts and economists reported total collapse of economy ever since 2007, with a periodicity of a radio traffic service.
Many did not realize though, that the "disaster" may still be the better case. Some bankruptcies, some lost savings, people will cry a bit and we can move on. However, we are moving closer to the second alternative - long-term economic stagnation.

But after a brief enthusiasm from tenth-ish growths in 2013, complete sobering comes now. The growth in the euro area got to the freezing point. The third biggest economy in a club - Italy - entered its third recession since 2008. Maybe we should write that it actually got stuck in one big recession, with couple of short exhalations. The second largest one - France - is reporting leaving its deficit goal for 2014. Although it was already clear to all of us, the government now officially admits that 3% budget deficit of the state's budget will not happen this year either. Neither the famous fiscal compact helped to European politicians to adhere to agreed rules. Eurozone debt grows nicely and in the first quarter reached 93.9% of GDP. In June we even noted the new member in the "trillion club", when Spanish debt exceeded one trillion euros (98.4% of Spanish GDP).

Viac o Freezing Point – Fiat Euro! 33/2014

Posledný skaut – Budiž Euro! 34/2014

Nemecko je na tom aj dobre, aj zle. Aj takéto paradoxy sú možné v Eurozóne.

Posledné dni priniesli dva opačné typy správ. Tie negatívne boli o tom, ako ekonomiky veľkých krajín Francúzska a Talianska už zase raz zamrzli, respektíve prepadli sa do recesie. Čo je horšie, pridal sa k ním aj posledný skaut Európy, ekonomická lokomotíva s názvom Nemecko. Francúzi ich síce obviňovali, že si rast kradnú iba pre seba a rastú vďaka tomu, že sú žgrloši a málo doma spotrebúvajú. Podľa Belgičanov zase vraj robia sociálny dumping svojou (donedávna neexistujúcou) minimálnou mzdou. No v kútiku duše sa všetci tešili z rastu Nemecka a dúfali v jeho večné udržanie („večné“ znamená po najbližšie voľby).

Viac o Posledný skaut – Budiž Euro! 34/2014

Bod mrazu – Budiž Euro! 33/2014

Ekonomika stojí. Už zase.

Alarmisti z radov analytikov a ekonómov hlásili totálny kolaps svetovej ekonomiky od roku 2007 s pravidelnosťou rozhlasovej Pozor zákruty. Mnohí si pritom neuvedomili, že „katastrofa“ môže byť ešte ten lepší prípad. Nejaké tie bankroty, stratené úspory, ľudia si poplačú a ide sa ďalej. My sa však pohybujeme stále bližšie k druhej alternatíve – dlhodobej ekonomickej stagnácii.

Po krátkom nadšení z desatinkových rastov v roku 2013 prichádza opäť vytriezvenie. Rast ekonomiky eurozóny sa dostal na bod mrazu. Tretia najväčšia ekonomika eurozóny – Taliansko – vstúpila do svojej tretej recesie od roku 2008. Asi by sa skôr slušilo napísať, že je vlastne stále v jednej recesii, len s krátkymi výdychmi. Druhá najväčšia ekonomika – Francúzsko – hlási opustenie deficitného cieľa na rok 2014. Hoci to bolo všetkým dávno jasné, vláda teraz oficiálne priznáva, že 3 % deficit štátneho rozpočtu sa tento rok opäť konať nebude. Ani slávny fiškálny kompakt nepomohol európskym politikom v dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Dlh eurozóny utešene rastie a v prvom kvartáli dosiahol 93,9 % HDP. V júni sme zaznamenali dokonca nového člena v „klube bilión“, keď španielsky dlh prekročil bilión eur (98,4 % španielskeho HDP).

Viac o Bod mrazu – Budiž Euro! 33/2014