Freezing Point – Fiat Euro! 33/2014

The economy is stagnating. Once again.

Whistleblowers from among analysts and economists reported total collapse of economy ever since 2007, with a periodicity of a radio traffic service.
Many did not realize though, that the "disaster" may still be the better case. Some bankruptcies, some lost savings, people will cry a bit and we can move on. However, we are moving closer to the second alternative - long-term economic stagnation.

But after a brief enthusiasm from tenth-ish growths in 2013, complete sobering comes now. The growth in the euro area got to the freezing point. The third biggest economy in a club - Italy - entered its third recession since 2008. Maybe we should write that it actually got stuck in one big recession, with couple of short exhalations. The second largest one - France - is reporting leaving its deficit goal for 2014. Although it was already clear to all of us, the government now officially admits that 3% budget deficit of the state's budget will not happen this year either. Neither the famous fiscal compact helped to European politicians to adhere to agreed rules. Eurozone debt grows nicely and in the first quarter reached 93.9% of GDP. In June we even noted the new member in the "trillion club", when Spanish debt exceeded one trillion euros (98.4% of Spanish GDP).

Viac o Freezing Point – Fiat Euro! 33/2014

Posledný skaut – Budiž Euro! 34/2014

Nemecko je na tom aj dobre, aj zle. Aj takéto paradoxy sú možné v Eurozóne.

Posledné dni priniesli dva opačné typy správ. Tie negatívne boli o tom, ako ekonomiky veľkých krajín Francúzska a Talianska už zase raz zamrzli, respektíve prepadli sa do recesie. Čo je horšie, pridal sa k ním aj posledný skaut Európy, ekonomická lokomotíva s názvom Nemecko. Francúzi ich síce obviňovali, že si rast kradnú iba pre seba a rastú vďaka tomu, že sú žgrloši a málo doma spotrebúvajú. Podľa Belgičanov zase vraj robia sociálny dumping svojou (donedávna neexistujúcou) minimálnou mzdou. No v kútiku duše sa všetci tešili z rastu Nemecka a dúfali v jeho večné udržanie („večné“ znamená po najbližšie voľby).

Viac o Posledný skaut – Budiž Euro! 34/2014

Bod mrazu – Budiž Euro! 33/2014

Ekonomika stojí. Už zase.

Alarmisti z radov analytikov a ekonómov hlásili totálny kolaps svetovej ekonomiky od roku 2007 s pravidelnosťou rozhlasovej Pozor zákruty. Mnohí si pritom neuvedomili, že „katastrofa“ môže byť ešte ten lepší prípad. Nejaké tie bankroty, stratené úspory, ľudia si poplačú a ide sa ďalej. My sa však pohybujeme stále bližšie k druhej alternatíve – dlhodobej ekonomickej stagnácii.

Po krátkom nadšení z desatinkových rastov v roku 2013 prichádza opäť vytriezvenie. Rast ekonomiky eurozóny sa dostal na bod mrazu. Tretia najväčšia ekonomika eurozóny – Taliansko – vstúpila do svojej tretej recesie od roku 2008. Asi by sa skôr slušilo napísať, že je vlastne stále v jednej recesii, len s krátkymi výdychmi. Druhá najväčšia ekonomika – Francúzsko – hlási opustenie deficitného cieľa na rok 2014. Hoci to bolo všetkým dávno jasné, vláda teraz oficiálne priznáva, že 3 % deficit štátneho rozpočtu sa tento rok opäť konať nebude. Ani slávny fiškálny kompakt nepomohol európskym politikom v dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Dlh eurozóny utešene rastie a v prvom kvartáli dosiahol 93,9 % HDP. V júni sme zaznamenali dokonca nového člena v „klube bilión“, keď španielsky dlh prekročil bilión eur (98,4 % španielskeho HDP).

Viac o Bod mrazu – Budiž Euro! 33/2014

Better Times – Fiat Euro! 31/2014

Good news from the European economy cannot be bad!

The topic of the day concerns sanctions against Russia. We will omit this political-security-international topic with the notion that mutual trade restriction always ends with two losers and no winner. Thus, let's see what surprise will this bring and rather start on the other side of the planet.

In the end of July, Argentina brought the excitement to the world. This country went bankrupt in 2001 and made a deal with 92% creditors to write off part of its debt. The problem is that part of the rest of creditors decided to go to the court to ask for not part, but everything. And since the bonds were under American law (they would not be much of the interest under Argentinian one), American court decided the case with the result that Argentina has to pay everything. Although only $1.5 billion is in question, such a decision may cause an avalanche of further actions and put Argentina in dilemma how to return borrowed $20 billion which have been spent long ago. As the local government failed in negotiations with creditor about compromise solutions, the country declared bankruptcy this week. Argentinians are probably facing hard times.

Viac o Better Times – Fiat Euro! 31/2014

Straty pre všetkých – Budiž Euro! 32/2014

Argentínsky krach je ponaučením, ktoré si aj tak nikto nevezme.

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna juhoamerická krajina. Začiatkom 20. storočia bola 7. najväčšou ekonomikou sveta. Ale ako storočie postupovalo, zlé a horšie politické vedenie z nej spravilo ekonomického mrzáka.

Jej politici zvykli svoje sľuby platiť monetizáciou, teda tlačením peňazí. To viedlo v 80. rokoch až k hyperinflácii. Začiatkom 90.rokov vymyslela vláda zázračný liek – naviazala argentínske peso na dolár. No márne ekonomickí lekári varovali, že s antibiotikami sa nemôže požívať alkohol. Vlády naďalej veselo míňali viac, ako si ekonomika mohla dovoliť, len to pre zmenu platili zahraničným dlhom (tlačiť peniaze nemohli). Keďže v nezávislosť argentínskych súdov investori moc dôvery nemali, dlhopisy sa vydávali pod americkým právom.

Viac o Straty pre všetkých – Budiž Euro! 32/2014

Lepšie časy – Budiž Euro! 31/2014

Dobré správy z európskej ekonomiky nemôžu byť zlé!

Témou dňa sú sankcie voči Rusku. Túto politicko-bezpečnostno-medzinárodnú tému elegantne obídeme s konštatovaním, že vzájomné obmedzenie obchodu končí vždy dvoma porazenými a žiadnym víťazom. Necháme sa teda spolu so všetkými ostatnými prekvapiť, čo z toho bude a odštartujeme radšej na druhej strane planéty.

Viac o Lepšie časy – Budiž Euro! 31/2014

Final exams – Fiat Euro! 30/2014

Except for few unfortunate, high schoolers have already finished their key exams. European banks have not.

Large part of 1600-member crew of ECB officials, 6000 officials in member states and plenty of hired external consultants have occupied 128 key banks in euro area for some time now. They are working on asset quality review. For example, evaluating how the banks assess the risk of loans defaults. The second phase will begin in early August. ECB is supposed to disclose then more details about how gained data are going to be used in the upcoming stress test. In the second half of October, its results are supposed to show us the health of European banking system. Problematic banks must then present their plan to raise additional capital – whether via market or public bailout.

Viac o Final exams – Fiat Euro! 30/2014

Banková maturita – Budiž Euro! 30/2014

Až na pár nešťastníkov to majú stredoškoláci už za sebou. Európske banky ani zďaleka.

Veľká časť 1600-člennej posádky úradníkov ECB, 6000 úradníkov v členských štátoch a množstvo najatých externých konzultantov už nejakú dobu okupuje 128 kľúčových bánk v eurozóne. Pracujú na hodnotení kvality ich aktív, teda napríklad ako banky hodnotia riziko nesplácania poskytnutých pôžičiek. Začiatkom augusta začne druhá fáza. ECB má zverejniť bližšie informácie o tom, ako sa získané dáta použijú v stres teste. Jeho výsledky nám majú v druhej polovici októbra ukázať, ako na tom európsky bankový systém je. Následne do dvoch týždňov musia problémové banky prezentovať plán zvýšenia kapitálu – či už pomocou trhu, alebo verejným bailoutom.

Viac o Banková maturita – Budiž Euro! 30/2014

Everything for Growth – Fiat Euro! 29/2014

Who is heading to the Commission?

With a score of 422:250 votes, it was almost unexpectedly easy for Jean-Claude Juncker to conquer the chair of the head of the European Commission. He is a politician at its best - joining the political party at the age of 20, he started his career as the secretary in the Luxembourg parliament right after graduation, and gradually worked his way up to the quadruple Prime Minister of Luxembourg. As the head of the Euro group, he was one of the most important creators of European anti-crisis measures.

Brussels sighed. No French socialist made it to the top, and neither did German conservative what would only mean bigger conflict between those two countries. Juncker is perfectly easygoing, without any strong opinion - and without any ideas. In his opening speech, he announced the need to prepare 300 billion investment plan to redeem the EU from seven years lasting economic crisis, he talked about securities for young people and deepening of integration. So actually everything what did not work out well yet.

Viac o Everything for Growth – Fiat Euro! 29/2014

Všetko pre rast – Budiž Euro! 29/2014

Kto si to namieril do Komisie?

So skóre 422:250 hlasov Jean-Claude Juncker až nečakane ľahko nakoniec dobil kreslo šéfa Komisie. Je to politik od kosti – do politickej strany vstúpil vo veku 20 rokov, hneď po skončení univerzity nastúpil ako sekretár v luxemburskom parlamente a postupne sa vypracoval až na štvornásobného premiéra Luxembruska. Ako šéf Eurogroup bol jedným z hlavných strojcov európskych protikrízových opatrení.

Brusel si vydýchol. Na čelo sa nedostal žiaden francúzsky socialista, ani nemecký konzervatívec, čo by znamenalo len väčší konflikt medzi týmito dvoma štátmi. Juncker je dokonale nekonfliktný, bez vyhraneného názoru – a bez nápadov. V úvodnej reči ohlásil potrebu pripraviť 300 miliardový investičný plán, ktorým sa má EÚ vykúpiť zo sedem rokov trvajúcej krízy, istoty pre mladých ľudí, prehĺbenie integrácie. Čiže vlastne všetko čo doteraz nezabralo. Aby si trocha udobril Britov, prisľúbil im férovú dohodu v budúcnosti a samozrejme zmenšovanie európskej byrokracie. Bez tohto prísľubu sa v Bruseli už ani mikrofón neoplatí zapnúť.

Viac o Všetko pre rast – Budiž Euro! 29/2014