Inflačná daň na Slovensku

Inflačná daň je rozdiel medzi harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku a priemernou úrokovou mierou vkladov splatných na požiadanie za posledných 12 mesiacov v komerčných bankách na Slovensku.

Zdrojové dáta dostupné tu.

* Sledujeme znehodnocovanie peňazí držaných v hotovosti a na bežných účtoch v bankách. Termínované účty predstavujú aktívny krok voči inflácii, ktorý má svoje náklady (obmedzenie nakladania s peniazmi), preto ich do výpočtu nezahrňujeme.