Krízový slovník

Bailout
Štátna finančná pomoc krachujúcej súkromnej spoločnosti, alebo inému štátu; finančná výpomoc.

Bilaterálne pôžičky Grécku
Súbor pôžičiek krajín európskej menovej únie Grécku, schválený v máji 2010. Slovensko sa nepodieľalo na tejto pomoci – celková suma bez započítania časti MMF dosiahla sumu 80 mld. Eur. Čerpanie týchto pôžičiek bolo predčasne zastavené po schválení ďalšej pomoci z EFSF.

CDO – Collateralized debt obligation
Cenný papier ktorého podstatou je proces zlučovania podobných a často nelikvidných pohľadávok do „balíkov“, ktoré sú transformované na obchodovateľné cenné papiere (proces sekuritizácie). Zmiešaním dlhov (napríklad hypoték) do balíkov sa zjednodušuje obchodovanie s nimi a (niekedy len formálne) znižuje riziko. Obrovské straty na CDO z amerických hypoték stáli pri začiatku krízy v roku 2007.

Dlhopisový výnos, cena a úrok
Dlhopisový úrok je stanovený pri prvotnej ponuke nových dlhopisov a ostáva nemenný do konca splatnosti. Niektoré typy dlhopisov úrok nenesú. Investori kupujú dlhopisy s diskontom (zľavou z nominálnej ceny), ktorého veľkosť sa odvíja od dopytu po emisii. Reálna cena dlhopisov potom fluktuuje na trhu, podobne ako ceny akcii či iných cenných papierov. Výnos je podiel nominálnej ceny (aj so zarátaným úrokom) a aktuálnej trhovej ceny. Čím nižšie klesne cena dlhopisu na trhu (napríklad z dôvodu zhoršujúcej sa situácie dlžníka), tým viac stúpa výnos, a opačne.

Dlhová brzda
Stanovenie záväzných pravidiel, ktoré stanovujú maximálne úrovne verejného dlhu  a deficitu, a dôsledky pri ich prekročení.

ECOFIN
Rada pre hospodárske a finančné záležitosti, pozostávajúca z 27 ministrov financií Európskej únie.

ELA – Emergency liquidity assistance
Program Asistencie v prípade straty likvidity, ktorý je možné chápať ako poskytnutie likvidity európskymi centrálnymi bankami (veritelia poslednej inštancie) nad rámec pomoci poskytovanej z ECB.

ELGS – Eligible Liabilities Guarantee Scheme
Špeciálny mechanizmus garancií bánk, zavedený v roku 2008 v Írsku. Podobne ako do fondu na ochranu vkladov, banky do neho odvádzali časť finančných prostriedkov, aby im štát zagarantoval ich záväzky. 

Eurogroup – euroskupina
Pravidelné zasadnutia ministrov financií krajín európskej menovej únie (eurozóny.

Eurosystém
Je zložený z ECB a centrálnych bánk členských krajín eurozóny, ktoré aplikujú menovú politiku za ktorú je zodpovedná Európska centrálna banka. Inštitucionálna chrbtica eura.

EFSF (Euroval) – Európsky nástroj finančnej stability
Jeden z nástrojov EÚ, ktorý má zabrániť nekontrolovaným bankrotom členov eurozóny poskytovaním pôžičiek postihnutým štátom. Je to akciová spoločnosť, založená 16 členskými štátmi eurozóny v júni 2010, ktorej účelom je vydávanie a umiestňovanie dlhopisov na finančných trhoch, pomocou ktorých získava prostriedky. Za tieto dlhopisy ručia štáty eurozóny vo výške 780 miliárd EUR. Euroval má pri zachovaní najvyššieho AAA ratingu (prišiel oň v januári 2012) mal mať možnosť poskytnúť úvery vo výške 440 miliárd EUR. Euroval by mal byť dočasným riešením, bude nahradený ESM v roku 2012 a mal by zaniknúť v roku 2013 po splatení pôžičiek.

EFSM – Európsky finančný stabilizačný mechanizmus
Núdzový úverový program Európskej komisie, založený v máji 2010. Má úverovú kapacitu 60 miliárd EUR, pričom ako zábezpeku používa rozpočet EÚ. EFSM by mal podobne ako EFSF zaniknúť v roku 2013, bude nahradený ESM.

ESM – Európsky mechanizmus pre stabilitu
Alebo tiež trvalý euroval. V polovici roka 2012 by mal prevziať úlohy EFSF a EFSM. Jeho úverová kapacita je naplánovaná na 500 mld EUR, celkový kapitál predstavuje vložená hotovosť 80mld EUR a ďalších 620 mld EUR na požiadanie. Má byť európskou obdobou Medzinárodného menového fondu.

Eurobond
Eurodlhopis. Spoločný dlhopis členov eurozóny, ktorý by nahrádzal dlhopisy jednotlivých krajín s cieľom zlúčiť rizikové profily a zabezpečiť nižšie úroky pre krajiny periférie.

Fiat peniaze
Peniaze s núteným obehom; súčasný peňažný systém je postavený práve na systéme nekrytých papierových peňazí, ktorých hodnota je postavená na dôvere v centrálnu banku a bankový systém.

Fiškálna únia
Únia, v ktorej sa jednotlivé štáty vzdávajú rozpočtovej suverenity – slobody v daňových otázkach a suverenity ohľadom verejných výdavkov – prospech centrálneho riadenia.

Fraknčné bankovníctvo
Bankový systém fungujúci na princípe prijímania vkladov, avšak s nutnosťou držania iba malej časti týchto vkladov ako rezervy. So zvyškom banka nakladá podľa svojho uváženia v rámci regulácii.

Haircut
Vyplatenie nižšej sumy za dlhopis, než bolo pôvodne dohodnuté, najmä z dôvodu nesolventnosti. Forma riadeného bankrotu.

Islandská cesta
Islandská finančná kríza vznikla v dôsledku úverovej expanzie islandských bánk a prudkým zadlžovaním sa islandských domácností, pričom počas krízy skrachovali tri islandské banky. Riešenie tejto krízy bolo na rozdiel od tej európskej realizované priznaním strát zahraničných veriteľov – islandská koruna klesla na hodnote voči euru o 75%. Investori a zahraniční vkladatelia bánk utrpeli ťažké straty, keď Islanďania v referende odmietli prevzatie strát bánk. Pôžičky vedené v zahraničných menách bolo možné vyplatiť aj Kronou v pôvodnom kurze.

Kryté dlhopisy (Covered bonds)
Dlhopisy kryté aktívami (napríklad hypotékami) alebo tokom príjmov. ECB začala nakupovať firemné kryté dlhopisy v roku 2009 ako súčasť svojho programu na podporu finančných trhov.

LTRO – Long-term refinancing operations
Poskytovanie jednorazových lacných (1% úrok) úverov európskym bankám v rámci hlavných refinančných operácii. Do širšieho povedomia sa zapísali najmä LTRO s trojročnou splatnosťou, pričom 1. kolo tohto programu bolo spustené v decembri 2011 v celkovom objeme 489 mld. eur a ďalšie kolo spustené vo februári 2012 poskytlo európskym bankám likviditu v objeme 529 mld. eur.

OMT – Outright monetary transactions
Program spustený ECB, ktorého podstatou je nákup štátnych dlhopisov so splatnosťou 1-3 roky na sekundárnom trhu, za podmienky, že krajina akceptuje následné fiškálne opatrenia stanovené Európskou centrálnou bankou. Ak členský štát má problém predať svoj dlh a príjme podmienky dohodnutého memoranda (napr. zníženie deficitu, prepustenie štátnych zamestnancov…), ECB môže nakupovať jeho dlhopisy. Prakticky pokračovanie zrušeného programu SMP.

Predĺženie maturity (splatnosti)
Vyplatenie dlhopisov neskôr, ako bolo pôvodne dohodnuté. najmä z dôvodu neschopnosti dlžníka splatiť plnú sumu v stanovený termín. Forma riadeného bankrotu.

Primárny deficit
Deficit, do ktorého sa pri výpočte do výdavkovej strany rozpočtu nezahrňujú úroky z verejného dlhu. Hypotetický deficit v prípade, že krajina by nemala žiaden dlh a nemusela platiť úroky.

Primárny trh
Trh novo emitovaných cenných papierov, prvotný predaj.

Ratingová agentúra
Firma vytvárajúca analýzy bonity jednotlivých emitentov cenných papierov; hodnotenie spočíva v zaradení emitenta podľa štandardizovaného systému do určitej skupiny spoľahlivosti (resp. rizikovosti). Medzi najvýznamnejšie ratingové agentúry v súčasnosti patrí Standard & Poor´s, Moody´s Investor Service a agentúra Fitch Ratings. Veľmi kvalitné ratingy udelené rôznym CDO, ktoré sa nakoniec ukázali ako veľmi rizikové, sú často označované za spoluvinníka krízy.

Rezervná mena
Mena, ktorá je vo veľkom množstve využívaná ako časť devízových rezerv rôznych inštitúcií. Využíva sa aj na globálnom komoditnom trhu; v súčasnosti sa za svetovú rezervnú menu považuje americký dolár.

Run (beh) na banku
Situácia, kedy vkladatelia strácajú dôveru v banku a neočakávane dochádza k masívnemu výberu peňažných prostriedkov z banky, čo môže viesť až k jej bankrotu, keďže banka zďaleka nedrží toľko peňazí, koľko prijala od vkladateľov. Väčšinu prijatých peňazí investuje. Tzv. tichý run na banku nastáva ak vkladatelia presúvajú svoje peniaze do iných bánk elektronicky.

Quantitative easing (QE) – Kvantitatívne uvoľňovanie
Nástroj monetárnej politiky, ktorého účelom je stimulácia ekonomiky prostredníctvom nakupovania štátnych dlhopisov alebo iných cenných papierov na trhu, kedy sa zvyšuje súvaha centrálnej banky. S určitým zjednodušením sa to označuje ako „tlačenie peňazí“.

Sekundárny trh
Trh na ktorom sa obchoduje s už predtým emitovanými cennými papiermi, ktoré sa predávajú v čase od vydania do doby splatnosti.

SMP – Securities markets program
Nástroj monetárnej politiky ECB umožňujúci nakupovať dlhopisy problémových krajín (PIIGS) na zaistenie ich dlhu a likvidity. Intervencia ECB na trhu niekoľko krát stlačila úroky na dlhopisoch problémových krajín pomohla im dočasne vyhnúť sa záchrane. Po uvedení podobného programu OMT bol program SMP ukončený.

TARP – Troubled Relief Asset Program
Program amerického ministerstva financií na záchranu finančného sektora, spustený v r. 2008, umožňujúci štátny nákup problémových finančných aktív ako napr. CDO a iné, v celkovom stanovenom objeme 431 mld. USD.

Troika
Výbor tvorený z Európskej komisie, ECB a MMF, ktorý organizuje finančnú pomoc problémovým krajinám v eurozóne a dohaduje jej podmienky.

Úroková sadzba ECB
Základná úroková sadzba, ktorú stanovuje Európska centrálna banka (ECB). ECB za túto sadzbu vykonáva hlavné refinančné operácie a požičiava komerčným bankám. Aktuálna hodnota.

Zlatý štandard
Peňažný systém založený na vymeniteľnosti peňazí za zlato – peniaze sú len vyjadrením množstva zlata.