Účet za euro

Zdroje:
ECB – Weekly financial statements
ECB – Capital subscriptions
ECB – Minimum reserves and liquidity
Covered Bond Purchasing Programme
EFSF Factsheet
Financial and economic support package for Portugal
European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)
Budget 2011 in figures - Total ‘national contributions
IMF Members’ Quotas and Voting Power
The Greek Loan Facility
Greek loan facility
IMF Financial Activities – Current Financial Arrangements
Preliminary EFSF funding programme
Department of Finance – EU Funding (Ireland)
EFSF Lending Operations
381/2010 Z.z. Zákon o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
EFSF Factsheet 2012
European Stability Mechanism (ESM)
Prehľad Írskeho dlhu voči MMF/EÚ
Technické a štatistické porovnanie EFSF a ESM
 

Európska centrálna banka (ECB – je to súhrnný názov pre jednotlivé národné centrálne banky krajín eurozóny) v snahe znížiť výnosy nakupuje štátne dlhopisy problematických krajín eurozóny. Tieto nákupy realizujú národné centrálne banky a časť rizika z nesplatenia týchto dlhopisov vo výške podielu Slovenska na základnom imaní ECB nesie aj Slovensko. Tieto dlhopisy sú držané do ich splatnosti.

Do expozície voči riziku nezahŕňame dlhopisy PIIGS, ktoré drží ECB ako kolaterál voči úverom komerčným bankám a Emergency Liquidity Assistance programy vzhľadom na nedosatok infromácií potrebných k presnému vyčísleniu tu hroziacich strát pre Slovensko.

Problematickým krajinám eurozóny poskytujú úvery nasledujúce záchranné inštitúcie a mechanizmy:

European Financial Stability Facility (EFSF– na Slovensku známy ako euroval) – luxemburská akciová spoločnosť, ktorej úvery garantuje aj Slovensko. Ukončenie tohto mechanizmu je naplánované na jún 2013.

Vo februári 2012 bol spustený European Sovereign Bond Protection Facility (ESBPF) ako súčasť snahy finančnou pákou zvýšiť možnosti EFSF. Ten bude na požiadanie člena menovej únie vydávať certifikáty k novým emisiám štátnych dlhopisov. Certifikát bude samostatne obchodovateľný a jeho držiteľ bude chránený jeho držiteľa na prvých 20-30% prípadného haircutu na istine dlhopise.

European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) – úverový rámec pre európske krajiny vo finančných problémoch. EÚ emituje na súkromných trhoch dlhopisy kryté rozpočtom Európskej únie. Slovenský podiel zodpovedá podielu Slovenska na rozpočte EÚ.

Medzinárodný menový fond (MMF) – celosvetová finančná organizácia, ktorá poskytuje premosťovacie úvery krajinám vo finančných problémoch. MMF sa podieľalo na prvom záchrannom balíku pre eurozónu v celkovej výške 750 miliárd eur (EFSF+EFSM+MMF) dohodnutom v máji 2010 prísľubom 250 miliárd eur a zároveň 30 miliardami eur prispelo v prvej pôžičke Grécku (spolu 110 miliárd eur), na ktorej sa Slovensko odmietlo zúčastniť. Slovenský podiel je vypočítavaný na základe Slovenskej kvóty v tejto inštitúcii.